Oprichters Vivens Nederland: Caroline Reinhard en Berno van der Wal

Het is de overtuiging van Vivens Nederland dat de zelfredzaamheid van mensen vergroot wordt als begeleiding gezamenlijk vorm wordt gegeven door begeleiders en hulpvragers. Werkend vanuit talent ontstaat ruimte voor ontwikkeling en eigenwaarde. Niet de diagnose maar de hulpvraag staat centraal. Vivens Nederland, gekenmerkt door een platte en flexibele organisatie met korte lijnen, realiseert begeleiding op maat! 

Vivens Nederland wil dat meer mensen met een (licht)verstandelijke beperking of psychische stoornis kunnen meedoen in de maatschappij. Dit willen wij bereiken door landelijk ambulante begeleiding en jeugdhulp te organiseren in een voor de zorg innovatief organisatiemodel. 

Het organisatiemodel van Vivens Nederland combineert de kennis en het netwerk van lokale hulpverleners met de kracht en expertise van een landelijke organisatie. Tevens sluiten wij met ons model aan op de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt. 

Vivens: een samenwerkingsverband voor ambulant begeleiders.

 

Het ontstaan van Vivens 

Vivens is opgericht vanuit het gevoel dat de zorgsector aan vernieuwing toe is. De kosten staan onder druk, begeleiders hebben te weinig tijd voor hun cliënten en uiteindelijk gaat dit ten koste van het bieden van de beste zorg waardoor cliënten (langer) afhankelijk zijn van zorg.

Vanuit de werkervaring van oprichters Berno van der Wal en Caroline Reinhard binnen de zorg ontstond dan ook de behoefte om het anders te doen.

Binnen Vivens werken begeleiders zelfstandig (met hun zorgvragers) aan de doelen beschreven in het begeleidingsplan. Maatwerk bieden is het uitgangspunt waarbij niet de diagnose maar de hulpvraag centraal staat. Begeleiders delen onderling hun kennis en expertise. Een landelijke organisatie regelt één keer de processen rondom ambulante begeleiding. 

Hoe werkt dat?

Begeleiders organiseren hun eigen werk, zelfstandig en in nauw overleg met de zorgvragers die zij begeleiden. Door samen te werken vanuit een (landelijk) organisatieverband die aan de kwaliteitscriteria van gemeenten voldoet, kunnen zzp’ers zorg in natura aanbieden aan hun zorgvragers. Gemeenten hebben hierdoor één (professionele en ervaren) gesprekspartner voor ambulante begeleiding en jeugdzorg in hun regio. Door de korte lijnen en platte organisatiestructuur kunnen snel besluiten worden genomen vanuit de dagelijkse praktijk, passend bij de betreffende gemeente. Centraal organiseert Vivens Nederland de bedrijfsvoering. Denk daarbij aan financieel en juridisch beleid, it, marketing, pr, communicatie, administratie, declaratie en verantwoording etc. Hierdoor zijn de overheadkosten laag en is de operationaliteit hoog. Daarnaast borgt en toetst Vivens Nederland de kwaliteit, ondersteunt ze in intervisie en coacht de centrale organisatie de zzp’ers in het zelfstandig ondernemerschap.

Gevolg

Dit zorgt voor een hoge betrokkenheid (de zorgvrager staat écht centraal), een laag ziekteverzuim en een laag verloop wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Hierdoor kunnen zorgvragers sneller ontwikkelen in hun zelfredzaamheid waardoor zij kunnen meedoen in de maatschappij en niet meer (of minder) afhankelijk zijn van begeleiding. Doordat begeleiders lokaal werken spreken zij de taal, kennen het professioneel netwerk en de cultuur van de gemeente waar zij begeleiding bieden. Dit geeft een prettig en vertrouwd gevoel voor alle betrokkenen. Landelijk delen de begeleiders kennis en expertise met elkaar en kan men (ook inhoudelijk) terugvallen op de centrale organisatie.

Ontwikkeling

Dat het anders kan hebben Caroline en Berno de afgelopen jaren bewezen. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor het opzetten van Capito Wonen, een organisatie die ambulante begeleiding en begeleid wonen biedt aan Mbo-studenten met autisme.

De komende jaren groeien we met Vivens Begeleiding en Vivens Jeugdhulp naar een landelijk samenwerkingsverband van ambulant begeleiders. Wil je weten waar wij nog meer van start gaan? Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Waarom Vivens Nederland?

Inhoudelijk is de basis voor Vivens ontstaan vanuit ZeS op maat, een ambulante zorgaanbieder in de regio Zwolle. Deze organisatie is in 2007 opgezet door Berno van der Wal en een oud-collega van hem. Er waren toen weinig zorgaanbieders die konden aansluiten bij de hulpvraag van de cliënt waardoor veel mensen tussen wal en schip vielen.

Na de transitie van zorgtaken naar de wmo komen er vanuit wijkteams en hulpverleners opnieuw signalen dat cliënten tussen wal en schip vallen. ‘De gaten tussen de aanbieders worden steeds groter’, aldus een medewerker van een wijkteam in Den Haag. Getalenteerde professionals hebben het gevoel vanuit de traditionele zorgsector onvoldoende tijd en ruimte te hebben om goed aan te sluiten bij de hulpvraag van hun cliënten en zoeken naar nieuwe manieren om hun werk te kunnen doen.

Eind 2015 ontstond dan ook het idee om begeleiding landelijk te gaan organiseren. Toen de plannen voor Vivens werden ingediend bij ‘Heldcare’ (een ontwikkelprogramma van Social Enterprise NL en de Achmea Foundation) en Vivens als 1 van de 10 initiatieven mocht deelnemen aan het programma wisten de oprichters het zeker: er is behoefte aan een organisatiemodel waardoor meer cliënten kunnen participeren in de maatschappij.